Aktuality

Zápis detí do Materskej školy

MATERSKÁ  ŠKOLA  BODOVCE, BODOVCE 90,  082 66

Vzhľadom na novelu školského zákona, týkajúcu sa § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla a zároveň na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, aby bola zabezpečená nadväznosť zápisov do základnej školy a následne do materskej školy a aby bolo možné pri prijímaní detí zabezpečiť voľné kapacity pre deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky oznamujeme, že

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

K NASLEDUJÚCEMU ŠKOLSKÉMU ROKU 2018/2019

BUDE OD30. 4. 2018 DO 31. 5. 2018

V PRACOVNÝCH DŇOCH

V ČASE OD 6.30 HOD. DO 16.30 HOD.

V BUDOVE MATERSKEJ ŠKOLY.

Zákonný zástupca dieťaťa si žiadosť vyzdvihne u riaditeľky alebo učiteliek priamo v MŠ, alebo samostatne napíše. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o celkovom zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. V žiadosti uvedie lekár okrem spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve, údaj o povinnom očkovaní, prípadné ochorenia, respektíve alergie a iné obmedzenia vyplývajúce zo zdravotného stavu dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj s vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Žiadosť spolu s potvrdením o celkovom zdravotnom stave dieťaťa, príp. s vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) odovzdá riaditeľke materskej školy do 31. 05. 2018.          

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka MŠ najneskôr do 30. 06. 2018. Rozhodnutie si rodičia osobne preberú v MŠ.

PRIJÍMAJÚ  SA:

PREDNOSTNE: (zákonom ustanovené podmienky)         

·         dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

·         dieťa s  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,     

·         dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky,

·         deti vo veku 3 – 6 rokov.      

 

OSTASTNÉ PODMIENKY PRIJATIA:              

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy budú uprednostnené:

· trojročné deti pred deťmi mladšími ako tri roky (deti, ktoré do 31. augusta príslušného kalendárneho roka dovŕšia tretí rok veku),

· deti mladšie ako tri roky, ktoré dosahujú požadovanú úroveň v oblasti sebaobsluhy a hygienických návykov.

 

TEŠÍME SA NA VÁS A NA VAŠE DETI.                     

 

v Bodovciach 14.2.2018                                                                                                                                                       

Danka Tiritová

riaditeľka MŠ

Kontakt: 051 4521 644,  e-mail msbodovce@centrum.sk

Zoznam aktualít

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Bodovce
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy
Oznámenie o zápise do MŠ Bodovce
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Rozpočet Obce Bodovce rok 2017 - 2022 výsledok hospodárenia
Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Záverečný účet obce Bodovce
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Bodovce miestna komunikácia
ROZPOČET NA ROK 2016-2021 - VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
< 1 2 >