Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

O b e c  B o d o v c e, Bodovce č. 55, 082 66, okres Sabinov

V Bodovciach dňa 30.09.2019


 

  P O Z V Á N K A  Na základe NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v neskorších zákonov a podľa §12, Vás p o z ý v a m ena V. zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa 3.10.2019 o 18,00 hodine v budove OcÚv Bodovciach.

 

P R O G R A M:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Schválenie programu zasadnutiaurčenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola zo IV. zasadnutia OZ

4.      Schválenie návrhu zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa.

5.      Schválenie zámeru vysporiadania pozemkov s SPF lokalita p.Sajdak a cesta k futbalovému ihrisku.

6.      Schválenie konceptu kroniky obce Bodovce za rok 2018

7.      Interpelácie starostu.

8.      Interpelácie poslancov.

9.      Diskusia

10.   Uznesenie

11.   Záver                                                                                                          

Vaša účasť na tomto zasadnutí je nutná a nezastupiteľná.

S pozdravom  

 

 František Jusko

starosta obce

Zoznam aktualít

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Záverečný účet obce Bodovce
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Bodovce miestna komunikácia
ROZPOČET NA ROK 2016-2021 - VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Zápis detí do Materskej školy
Harmonogram vývozu odpadu
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BODOVCE
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BODOVCE A ŠARIŠSKÉ SOKOLOVCE