Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
8.2.2019 Zabezpečenie ochrany osobných údajov X vision s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia OcÚ Bodovce - Stavebné úpravy obecného úradu Bodovce č. 55 na pozemku KNC parc. č. 163 k.ú. Bodovce Rekonštrukcia OcÚ Bodovce IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.
86824.45 €
28.06.2018 Kúpa pozemku Miroslav Mikolaj
520.00 €
Rekonštrukcia OcÚ Bodovce - Stavebné úpravy obecného úradu Bodovce č. 55 na pozemku KNC parc. č. 163 k.ú. Bodovce Rekonštrukcia OcÚ Bodovce IRBIS SLOVAKIA s. r. o.
110287.09 €
148670 Dotácia na materialno-technické vybavenie DHZO Dobrovoľná hasičská ochrana SR
1400.00 €
2018/17 auditorské služby Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
SKP18/03/036 poskytovanie virtuálnej knižnice KOMENSKY,s.r.o.
9.00 €
25.01.2018 Dodávka tovaru do školskej jedálne COOP Jednota Prešov s. d.
0.00 €
8.12.2017 - 2 vysporiadanie pozemkov pod obecnými komunikáciami Emil Jusko, Emil Jusko a Katarína Jusková
1.00 €
8.12.2017 prevod vlastníctva - pozemkov pod obecnou komunikáciou Emil Jusko, Emil Jusko a Katarína Jusková
1.00 €
K26 spolupráca pri osvete a podpore triedenia odpadov Nadácia Ekopolis
0.00 €
27.11.2017 činnosť stavebného dozoru vo výstavbe pre stavbu: „Multifunkčné ihrisko v obci Bodovce“ Bc. Jozef Koscelník
695.00 €
000 Multifunkčné ihrisko v obci Bodovce PAVLIČKO, s.r.o.
0.00 €
000 Multifunkčné ihrisko v obci Bodovce PAVLIČKO, s.r.o.
69500.00 €
2017_MPC_EONE_0482 Poskytnutie didaktických prostriedkov pre školy Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
ZOSP 20171012699 Realizácia verejnej zbierky Hodina deťom Nadácia pre deti Slovenska
0.00 €
1 Zámena pozemkov PhDr. Mária Michaela Bačová
0.00 €
147566 dotácia Dobrovoľná hasičská ochrana SR
1400.00 €
8000680417 zmluva o rpipojení do distribučnej siete SPP SPP-distribúcia,a.s.
0.00 €
25.4.2016 prenájom potravín COOP Jednota Prešov s. d.
840.00 €
06.04.2017 Smernica pre verejné obstarávanie obce Bodovce MOAD s.r.o.
200.00 €
1/2017 Rekonštrukcia OcÚ CONROOF s. r. o.
83529.71 €
1/2016 Opatrenia mimo vodného toku CONSORTIO SILVE s. r. o.
82944.00 €
1/2016 Spolufinancovanie obec Šarišské Sokolovce
0.00 €
16K776103 zabezpečenie stravovania DOXX-Stravní lístky,spol.s.r.o.
0.00 €
2030344750 Balík 1P-Akcia Slovak Telecom a.s.
0.00 €
ZLP-2016-0066-miniDCOM+ Informačný systém Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
VSN 0717201501 nakladanie s odpadmi ENVI-PAK a. s.
0.00 €
1023522100 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s.
0.00 €
2016/10 audit účtovnej závierky Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
VSN 0717201501 nakladanie s odpadmi ENVI-PAK a. s.
0.00 €
76580 poskytnutie dotácie Dobrovoľná hasičská ochrana SR
700.00 €
04759890171 Elektronická komunikácia DôVERA zdravotná poisťovňa a. s.
0.00 €
25.11.2015 Vysporiadanie pozemkov pod cestou Ján Baláž, Ján Jac, Mária Jacová, Miroslav Baláž, Margita Rapavá
0.00 €
29.1.2016 Sprostredkovanie uzavretia zmluvy o dielo ENVIROTREND s. r. o.
500.00 €
NH 2/2016 Zhotovenie projektu stavby pre stavebné povolenie a relizáciu a inžiniersku činnosť NH PARTNER s. r. o.
0.00 €
16002 triedený zber Marius Pedersen a.s.
0.00 €
16002 Poskytovanie služieb s odpadom Marius Pedersen a.s.
0.00 €
000 Zateplenie objektu Materská a Základná škola Bodovce IRBIS SLOVAKIA s. r. o.
34635.72 €
0000 Veterinárna činnosť MVDr. Oto Orban
0.00 €
Zmluva o spolupráci na projekte spoločný územný plán obce Šarišské Sokolovce a Bodovce Spoločný územný plán obec Šarišské Sokolovce
0.00 €
10/2015/VO Verejné obstarávanie ing.Tomaš Velebír
700.00 €
P-0069042200 využívanie el. služieb Union zdravotná poisťovňa a. s.
0.00 €
Ramcová zmluva poradenská činnosť Agentúra verejného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
0.00 €
Zmluva o dielo program rozvoja obcí Agentúra verejného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
336.00 €
20671-6/2015-PO Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodku sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodariacich roľníkov Sociálna poisťovňa
0.00 €
2015/18 auditorske služby Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
Zmluva o poskytovaní právnych služieb právne služby JUDr. Július Ernek
0.00 €
1/17026040229 poskytnutie služieb Slovak Telecom a.s.
19.99 €
D/13/2015 príspevok na ubytovanie SAD Prešov a.s.
7.84 €
15/2015 vyšetrenie vody NsP Sv. Jakuba, n. o. OLM-Pracovisko laboratórií životného prostredia
65.00 €
zo dňa 25.6.2014 kúpa pozemku Dušan Jusko a Eva Jusková
1501.50 €
2014/32 Audit účtovnej závierky Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
080-2023.334 poistenie KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
41.20 €
735-11-3490/2014 poskytnutie údajov Geodetický a kartografický ústav
0.00 €
30130/26120130025 vzdelávanie Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
1/2014 poskytnutie dotácie Mesto Prešov
30.00 €
D/8/2014 príspevok na ubytovanie vodičov SAD Prešov SAD Prešov a.s.
7.84 €
15/2014 Laboratórne skúšky vzoriek vody NsP Sv. Jakuba, n. o. OLM-Pracovisko laboratórií životného prostredia
65.00 €
19.decembra 2013 Zámenná zmluva - pozemky Lucia Karafová
0.00 €
26 002 Vývoz smetia Marius Pedersen a.s.
1.05 €
29.novembra 2013 Zámenná zmluva - pozemky Mgr. Jozef Baláž
0.00 €
110/2013 Mimoškolská aktivita Mesto Sabinov
30.00 €
546/2013 Multifunkčné ihrisko v obci Bodovce A-typ, architektonický ateliér, s. r. o.
2160.00 €
9843017834 PZP Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
80.48 €
21770/26110130083 didaktická technika Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
Prevedenie verejného obstarávania Vybudovanie infraštruktúry širokopásmového internetu-dodanie a montáž infraštruktúry širokopásmového internetu. Investus, s.r.o.
150.00 €
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2013 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bodovce Mesto Prešov
30.00 €
Stavebné práce Stavebné práce Jozef Krajňák
9054.04 €
2013/10 audit Ing. Andraščík Vladimír
300.00 €
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku CVČ Spolufinacovanie CVČ mimoškolskej záujmovej činnosti Rímskokatolícka cirkev Arc. Košice
301.00 €
Zmluva o prenájme Prenájom nebytových priestorov Obec Bodovce
600.00 €
297/2013-HU zo dňa 22.4.2013 údaje z katastra Katastrálny úrad Prešov, Správa katastra Sabinov
0.00 €
Dodatok č.1 spolufinancovanie CVČ Mesto Sabinov
540.00 €
130315 programové vybavenie IFOsoft v.o.s.
118.00 €
6527991 telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s.
0.00 €
15/2013 laboratórny rozbor vody NsP Sv. Jakuba, n. o. OLM-Pracovisko laboratórií životného prostredia
0.00 €
predaj nehnuteľností - pozemkov Predaj nehnuteľností - pozemkov Pavol Borz, Valéria Borzová, Miroslav Hricišin, Ing. Rastislav Tomko
0.00 €
A5427152 telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s.
0.00 €
6.2.2013 predaj nehnuteľností - pozemku Pavol Borz, Valéria Borzová, Miroslav Hricišin, Ing. Rastislav Tomko
0.00 €
26002 Zmluvné ceny od februára 2013 Marius Pedersen a.s.
0.00 €
20139002 Internet WI-NET SB s.r.o.
10.00 €
rok 2013 Spolufinacovanie CVČ mimoškolskej záujmovej činnosti Mesto Sabinov
301.00 €
D 8/2013 príspevok na ubytovanie vodiča SAD Prešov a.s.
7.84 €
27. december 2012 Kúpa nehnuteľnosti - pozemku Pavol Borz, Valéria Borzová, Ing. Valéria Stopová, Miroslav Hricišin, Ing. Rastislav Tomko, Peter Motýľ, Janka Motýľová, Eva Jurušová, Valentín Juruš
0.00 €
9901222023 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s.
0.00 €
Zmluva o prenájme Zmluva o prenájme Pohostinstvo Obec Bodovce
186.00 €
120513 Licenčná zmluva na programové vybavenie IFOsoft v.o.s.
79.20 €
Kúpna zmluva kúpa nehnuteľností - pozemku Stanislav Tomko a Alžbeta Tomková
100.00 €
080-2023.334   Poistenie zodpovednosti za škody KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
14.27 €
080-2023.334   Poistenie elektroniky KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
0.00 €
080-2023.334   Postenie sklo KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
0.00 €
080-2023.334   Poistenie stroje KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
0.00 €
080-2023.334   Poistenie odcudzenie KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
9.28 €
080-2023.334   Poistenie živel KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
0.28 €
080-2023.334   Poistenie majetku KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
5.96 €
Zmluva o auditorskej činnosti rok 2012 Overenie účtovnej závierky a výročnej správy Ing. Imrich Mitrík, auditor
190.00 €
B-2011/2842-710062362 prebytočný hnuteľný majetok - výpočtová technika Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
25/2012 Poskytnutie úadjov katastra pre dańové účely Katastrálny úrad Prešov, Správa katastra Sabinov
0.00 
65/2012 Príspevok na ubytovanie SAD Prešov a.s.
7.00 €
03/2011 Spracovanie Plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja obce Bodovce Ing. Anton Durkáč
750.00 
256/2011 Poskytnutie úadjov katastra pre dańové účely Katastrálny úrad Prešov, Správa katastra Sabinov
0.00 
/2011 Potravinová pomoc Potravinová banka Slovenska, o.z.
0.00 
2011/003/O Ekonomický informačný systém BrlS s.r.o.
0.00 
A5427152 telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s.
0.00 €
58/2011 Príspevok na ubytovanie vodičov SAD Prešov a.s.
7.00 
p.Kancírová Prenájom nebytových priestorov, Bodovce 32 Obec Bodovce
744.00