Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Profil verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.


Finančné limity platné a účinné od 1. júla 2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK. Zber, odvoz a likvidácia odpadov v obci Bodovce

Vypracovanie projektovej dokumentácie-Multifunkčné ihrisko v obci Bodovce.

Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzačov