Zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Skvalitňovanie infraštruktúry v obci Bodovce výstavbou objektu: SO 01 Miestna komunikácia

zverejnené 26.11.2019
< 1 2 >

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK,,Rekonštrukcia OcU Bodovce - Stavebné úpravy obecného úradu Bodovce č. 55 na-pozemku CKN parc" č. 163 k.ú. Bodovce"

(35.6)
(kb)
< 1 >

Profil verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.


Finančné limity platné a účinné od 1. júla 2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK. Zber, odvoz a likvidácia odpadov v obci Bodovce

Vypracovanie projektovej dokumentácie-Multifunkčné ihrisko v obci Bodovce.

Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzačov