Štatút obce

ŠTATÚT
OBCE BODOVCE


Štatút obce Bodovce upravuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce Bodovce (ďalej len obce), obecného zastupiteľstva, starostu obce a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich štruktúry, formy a metódy ich práce, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom v prospech rozvoja obce, jej občanov, ochrany a tvorby životného prostredia v obci, rieši tiež širšie vzťahy obce.

(168.5)
(kb)
(242)
(kb)