Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PLÁN HOSPODÁRSKEHO
A SOCIALNÉHO ROZVOJA OBCE BODOVCE 2012 - 2018
S VÝHĽADOM DO ROKU 2023
 

Na základe zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja dala obec Bodovce vypracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tento program je definovaný ako strednodobý programový dokument, obsahujúci kompletnú analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bodovce. V tomto programe sú stanovené hlavné prúdy rozvoja obce, ustanovenie dôležitých cieľov a prvoradé potreby a úlohy obce.

 

Obec vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a zabezpečuje jeho plnenie. Ďalej sa podieľa na príprave a uskutočňovaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre viacero obcí a zriaďuje s inými obcami združenia obcí.

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je základný programový a vykonávací dokument, vypracovaný za účelom riešenia aktuálnych hospodárskych a sociálno-ekonomických problémov s podporou efektívneho využitia všetkých zložiek jeho miestneho potenciálu. Plán PHSR je strednodobým strategickým dokumentom na roky 2012 – 2018 s výhľadovým plnením do roku 2023. 

 

Poslaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je navrhnúť systematickú a funkčnú trvalú rozvojovú stratégiu zameranú na realizáciu sociálneho a ekonomického rozvoja obce pri využití finančných zdrojov a podporných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.