Aktuality

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2019

Vyhlásené: 5. 11. 2019                                                         Časová verzia predpisu účinná od: 5.11.2019

Obsah dokumentu je právne záväzný.
 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 4. novembra 2019

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a 

u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 29. februára 2020,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29. novembra 2019,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8. januára 2020 a lehotu na ich prvé zasadanie do 22. januára 2020.


Andrej Danko v. r.

files/2019-11-05-203837-351_2019_1_.pdf

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

files/2019-11-05-203909-WNR20_Info1skA4.docx

Zoznam aktualít

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Bodovce
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy
Oznámenie o zápise do MŠ Bodovce
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Rozpočet Obce Bodovce rok 2017 - 2022 výsledok hospodárenia
Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Záverečný účet obce Bodovce
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Bodovce miestna komunikácia
ROZPOČET NA ROK 2016-2021 - VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
< 1 2 >