Aktuality

Zápis do Materskej školy

MATERSKÁ  ŠKOLA  BODOVCE, BODOVCE 90,  082 66

 

RIADITEĽKA MŠ BODOVCE OZNAMUJE RODIČOM, ŽE

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

K NASLEDUJÚCEMU ŠKOLSKÉMU ROKU 2017/2018

BUDE OD15. 2. 2017 DO 15. 3. 2017

V PRACOVNÝCH DŇOCH

V ČASE OD 6.30 HOD. DO 16.30 HOD.

V BUDOVE MATERSKEJ ŠKOLY.

 

Zákonný zástupca dieťaťa dostane  pri zápise žiadosť súčasťou, ktorej  je aj potvrdenie o celkovom zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. V žiadosti uvedie lekár okrem celkového zdravotného stavu prípadné ochorenia, respektíve alergie a iné obmedzenia vyplývajúce zo zdravotného stavu dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj s vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Žiadosť spolu s potvrdením o celkovom zdravotnom stave dieťaťa, príp. s vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) odovzdá riaditeľke materskej školy do 31.03. 2017.          

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka MŠ do 14. apríla 2017. Rozhodnutie si rodičia môžu osobne prevziať v MŠ.

PRIJÍMAJÚ  SA:

PREDNOSTNE: (zákonom ustanovené podmienky)        

·         dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

·         dieťa s  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,     

·         dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky,

·         deti vo veku 3 – 6 rokov.      

OSTASTNÉ PODMIENKY PRIJATIA:             

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy budú uprednostnené:

  • trojročné deti pred  deťmi mladšími ako tri roky,
  • deti zamestnaných zákonných zástupcov,
  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu.

TEŠÍME SA NA VÁS A NA VAŠE DETI.                      

V Bodovciach 14.02. 2017                                                                     Danka Tiritová

                                                                                                               riaditeľka MŠ

Kontakt: 051 4521 644,  e-mail msbodovce@centrum.sk

Viac informácií o MŠ: www.obecbodovce.sk

Zoznam aktualít

Zápis do Materskej školy
Harmonogram vývozu odpadu
Oznámenie o opätovnom prerokovaní návrhu spoločného územného plánu obcí Šarišské Sokolovce a Bodovce
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BODOVCE
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BODOVCE A ŠARIŠSKÉ SOKOLOVCE